messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
 • เพศ
 • อายุ
 • การศึกษา
 • สถานภาพผู้ตอบแบบ
 • มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
 • มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
 • มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
 • มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
 • มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
 • การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
 • ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
 • ข้อเสนอแนะ

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง