messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบลาปวย ลากิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
แบบฟร์อมขอยืมครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
แบบฟร์อมขอใช้หอประชุม/ห้องประชุม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5543
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 641
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1162
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
find_in_page หนังสือภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
find_in_page หนังสือประทับตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
find_in_page หนังสือภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง