เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ระดับต้น)
โทร : 0918676537
นางสาวธัญชนก คำชนะ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 0612263942
(นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 0879850863
(นางพวงบุปผา ณรงยุทธ)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0934639494
(นายโกศล สอนโพธิ์)
นายช่างศิลป์
โทร : 0981151362
(นางปารีณา ร่าเริงยิ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวขนิษฐา ชนะเวน)
พนักงานจ้างทั่วไป


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง