เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 527
account_box กองการศึกษา
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางนวลลออ บุญเจิม)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางนวลลออ บุญเจิม)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางพรรณี แพงโคตร)
ครู รักษาหารหัวหน้า ศพด.วัดสว่างวารี
(นางพรรณี แพงโคตร)
ครู รักษาหารหัวหน้า ศพด.วัดสว่างวารี
(นางมนัส เพชรสมบัติ)
ครู งานบริหารทั่วไป ศพด.วัดสว่างวารี
(นางมนัส เพชรสมบัติ)
ครู งานบริหารทั่วไป ศพด.วัดสว่างวารี
(นางวนิดา ทะเสนฮด)
ครู งานวิชาการ ศพด.วัดสว่างวารี
(นางวนิดา ทะเสนฮด)
ครู งานวิชาการ ศพด.วัดสว่างวารี
(นางรวิวรรณ อัฐนาค)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางรวิวรรณ อัฐนาค)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางวิริญญา คล่องดี)
ครู งานบุคลากร ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางวิริญญา คล่องดี)
ครู งานบุคลากร ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางจิรัฒฌาร์ ปุนริบูรณ์)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
(นางจิรัฒฌาร์ ปุนริบูรณ์)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
(นางปัดจี วงษ์รินยอง)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางปัดจี วงษ์รินยอง)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางบัวผัน สายรัตน์)
ครู งานงบประมาณ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางบัวผัน สายรัตน์)
ครู งานงบประมาณ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางโสภา สอนโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางโสภา สอนโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางสาวสุนิวรรณ นาชัย)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางสาวสุนิวรรณ นาชัย)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางจีรศิริ คุณโน)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางจีรศิริ คุณโน)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางสุมารี ทองใบ)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางสุมารี ทองใบ)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางสาวชัยยา จันทร์สุพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก งานงบประมาณ ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางสาวชัยยา จันทร์สุพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก งานงบประมาณ ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางนัฐนรี อภัยโส)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร ศพด.วัดสว่างวารี
(นางนัฐนรี อภัยโส)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร ศพด.วัดสว่างวารี
(นางพัชรินทร์ สังข์วัง)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางพัชรินทร์ สังข์วัง)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(สุภาณี จันทร์พาณิชย์)
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
(สุภาณี จันทร์พาณิชย์)
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
(นางนิมิตร บุญจูง)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.บ้านหนองสิม
(นางนิมิตร บุญจูง)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.บ้านหนองสิม
(นางสาวอร มหาจันทร์)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.บ้านหนองสิม
(นางสาวอร มหาจันทร์)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.บ้านหนองสิม
(นางณัฏฐนันท์ ศรีโสภา)
ครูอัตราจ้าง งานวิชาการ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางณัฏฐนันท์ ศรีโสภา)
ครูอัตราจ้าง งานวิชาการ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางพิริยา สาริโพธ์)
ครูอัตราจ้าง งานบริหารทั่วไป รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางพิริยา สาริโพธ์)
ครูอัตราจ้าง งานบริหารทั่วไป รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวภัทรนุช จันทร์แดง)
ครูอัตราจ้าง งานบุคลากร รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวภัทรนุช จันทร์แดง)
ครูอัตราจ้าง งานบุคลากร รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวขวัญชนก วิโย)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวขวัญชนก วิโย)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวสวลี สอนโพธิ์)
ผช.จนท.การเงินและบัญชีงานงบประมาณ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวสวลี สอนโพธิ์)
ผช.จนท.การเงินและบัญชีงานงบประมาณ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นายวัชระ โภสาราด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวัชระ โภสาราด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวพิชาญชุ์ กุลนอก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพิชาญชุ์ กุลนอก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวงามจิตร ทองกันยา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวงามจิตร ทองกันยา
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายบุญสวน น้อยโสม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายบุญสวน น้อยโสม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสุวารินทร์ อินเถื่อน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสุวารินทร์ อินเถื่อน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางปารีณา จิตรจักร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางปารีณา จิตรจักร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น