เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 514
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับกลาง)
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับกลาง)
(นายสุรชัย แก้ววิเศษ)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ระดับต้น)
(นายสุรชัย แก้ววิเศษ)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ระดับต้น)
(นางสาวจุรีมาศ แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวจุรีมาศ แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวนุชนารถ ชัยบัณดิษฐ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวนุชนารถ ชัยบัณดิษฐ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวสุภาพร จันทร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวสุภาพร จันทร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นายอุดมศักดิ์ คึมยะราช)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอุดมศักดิ์ คึมยะราช)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสมจิตร ภูสักสาย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสมจิตร ภูสักสาย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณพงศ์ ตรงดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณพงศ์ ตรงดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอภิชาติ แต้มวงค์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายอภิชาติ แต้มวงค์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวรัตนา ศรีพลน้อย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวรัตนา ศรีพลน้อย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสังคม ลาโพธิ์ )
พนักงานขับรถขยะ
(นายสังคม ลาโพธิ์ )
พนักงานขับรถขยะ
(นายวินเตอร์ ทองบท)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวินเตอร์ ทองบท)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธงชัย ถิ่นนคร)
พนักงานขับรถขยะ
(นายธงชัย ถิ่นนคร)
พนักงานขับรถขยะ
(นายธนาชัย บุญสร้าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธนาชัย บุญสร้าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น