messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับกลาง)
โทร : 0956626273
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (ว่าง)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ระดับต้น)
(นางสาวจุรีมาศ แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุภาพร สังขพันธุ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวนุชนารถ ชัยบัณดิษฐ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวรัตนา ศรีพลน้อย)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวัชระ โภสาราช
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสมจิตร ภูสักสาย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณพงศ์ ตรงดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวินเตอร์ ทองบท)
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานขับรถขยะ
(นายธนาชัย บุญสร้าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบรรจง บุญกาญจน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสังคม ลาโพธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิทยา ตรงดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอภิชาติ เนตรพลับ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมงคล มหามาตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง