messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview222

place แผนที่เขตเทศบาล
แผนที่เขตเทศบาลรอปรับปรุง
แผนที่เขตเทศบาล
แผนที่เขตเทศบาล

 

 

แผนที่เขตเทศบาล
แผนที่เขตเทศบาล

รอปรับปรุง
แผนที่เขตเทศบาล

แผนที่เขตเทศบาล

 

 

folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
folder วิสัยทัศน์-พันธกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม เกิดความสะดวกและปลอดภัย 2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม และพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ในการลงทุนพาณิชยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 5) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิปละ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร บุคลากร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
วิสัยทัศน์เทศบาล "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
พันธกิจเทศบาล

1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม เกิดความสะดวกและปลอดภัย

2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างมีคุณภาพ

3) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม และพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ในการลงทุนพาณิชยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

5) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิปละ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่น

7) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร บุคลากร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์เทศบาล

  "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

วิสัยทัศน์-พันธกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล

1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม เกิดความสะดวกและปลอดภัย 2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม และพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ในการลงทุนพาณิชยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 5) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิปละ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร บุคลากร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
วิสัยทัศน์เทศบาล

"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
พันธกิจเทศบาล

1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม เกิดความสะดวกและปลอดภัย

2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างมีคุณภาพ

3) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม และพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ในการลงทุนพาณิชยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

5) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิปละ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่น

7) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร บุคลากร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์เทศบาล

  "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

folder วิสัยทัศน์-พันธกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม เกิดความสะดวกและปลอดภัย 2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม และพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ในการลงทุนพาณิชยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 5) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิปละ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร บุคลากร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
วิสัยทัศน์เทศบาล "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
พันธกิจเทศบาล

1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม เกิดความสะดวกและปลอดภัย

2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างมีคุณภาพ

3) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม และพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ในการลงทุนพาณิชยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

5) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิปละ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่น

7) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร บุคลากร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์เทศบาล

  "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

วิสัยทัศน์-พันธกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล

1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม เกิดความสะดวกและปลอดภัย 2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม และพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ในการลงทุนพาณิชยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 5) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิปละ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร บุคลากร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
วิสัยทัศน์เทศบาล

"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
พันธกิจเทศบาล

1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม เกิดความสะดวกและปลอดภัย

2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างมีคุณภาพ

3) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระเบียบสังคม และพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ในการลงทุนพาณิชยกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

5) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิปละ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และถูมิปัญญาท้องถิ่น

7) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร บุคลากร และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์เทศบาล

  "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง