messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองช่าง
นายยุทธพงษ์ สายสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
โทร : 0952316846
(ว่าง)
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น)
(นายบวร กองพิลา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายรุ่งโรจน์ โคตรวันดี)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นางสาวศศิธร ทองทา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอิศราวุธ ลาโพธิ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประสิทธิ์ สัตถาผล)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกกศ ศรีทาทุม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอุทิศ บุญพินิจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสถิตชัย คล่องดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวบุญช่วย สังวร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวชุติมา อ่อนสีดา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปรัตถกร ร่วมธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง