เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 479
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับกลาง)
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับกลาง)
(นายวิวัตร บุญชาญ)
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
(นายวิวัตร บุญชาญ)
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
(นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง)
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
(นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง)
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
นายธรรมรัตน์ หลวงโภชน์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0939804687
นายธรรมรัตน์ หลวงโภชน์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0939804687
(นายศุภเกียรติ ทศแก้ว)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
(นายศุภเกียรติ ทศแก้ว)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
(นางวัลภา พานทอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางวัลภา พานทอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายมงคล ศรีภูมิ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายมงคล ศรีภูมิ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอรงกลต แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
(นายอรงกลต แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
(นางณิฌา แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางณิฌา แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาสเยาวเรศ ไฟสน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาสเยาวเรศ ไฟสน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาวมาริดา ผลจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวมาริดา ผลจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประดิษฐ์ ศรีแสงใส)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประดิษฐ์ ศรีแสงใส)
พนักงานขับรถยนต์
(นายบรรจงค์ เหล่าชัย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายบรรจงค์ เหล่าชัย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอภิรัตน์ พุฒทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอภิรัตน์ พุฒทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวอังศนา วิริวัฒน์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวอังศนา วิริวัฒน์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายณัฐพงษ์ ภาษี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายณัฐพงษ์ ภาษี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายวิพล ไชนาค)
พนักงานขับรถยนต์
(นายวิพล ไชนาค)
พนักงานขับรถยนต์
(นายชาตรี แสนหินบูรณ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชาตรี แสนหินบูรณ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธีระพงษ์ เค้ายา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธีระพงษ์ เค้ายา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชัยรัตน์ ติยะบุตร)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายชัยรัตน์ ติยะบุตร)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายภานุวัตน์ พรมเชียง)
พนักงานดับเพลิง
(นายภานุวัตน์ พรมเชียง)
พนักงานดับเพลิง
(นายพิชิตชัย อุ่นอ้วน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายพิชิตชัย อุ่นอ้วน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกรรณิการ์ จันทร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกรรณิการ์ จันทร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสมควร ภาโสม)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสมควร ภาโสม)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายวีรชัน ไปพะนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวีรชัน ไปพะนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น