messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับกลาง)
โทร : 0611400866
(นายวิวัตร บุญชาญ)
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
โทร : 0804128528
นายอัษฎางค์ อุ่นวิเศษ
หน.ฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-2218898
(นายศุภเกียรติ ทศแก้ว)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
โทร : 0863848575
(นายธรรมรัตน์ หลวงโภชน์)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0939804687
(นางวัลภา พานทอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0885515509
สิบเอก เรืองฤทธิ์ แสงอาทิตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 087-0622659
(นายมงคล ศรีภูมิ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอรงกลต แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
(นางณิฌา แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอังศนา วิริวัฒน์)
ผูู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวมาริดา ผลจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประดิษฐ์ ศรีแสงใส)
พนักงานขับรถยนต์
(นายบรรจงค์ เหล่าชัย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอภิรัตน์ พุฒทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิพล ไชนาค)
พนักงานขับรถยนต์
(นายชาตรี แสนหินบูรณ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธีระพงษ์ เค้ายา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชัยรัตน์ ติยะบุตร)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายภานุวัตน์ พรมเชียง)
พนักงานดับเพลิง
(นายพิชิตชัย อุ่นอ้วน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกรรณิการ์ จันทร)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุพัฒชัย จันทร์โคตร
คนงานทั่วไป
(นางสมควร ภาโสม)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายวีรชัน ไปพะนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวสุมลธิดา ภูมคอนสาร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง