เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 562
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุดใจ แสงโพธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 084-038-6425
นายสุดใจ แสงโพธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 084-038-6425
นายน้อย ลอมไธสง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 091-050-3994
นายน้อย ลอมไธสง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 091-050-3994
นายสุทน ไชยคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1
โทร : 085-675-8491
นายสุทน ไชยคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1

โทร : 085-675-8491
นายวัสส์อนันต์ วาดเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1
โทร : 061-579-3479
นายวัสส์อนันต์ วาดเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1

โทร : 061-579-3479
นางอวยพร ทานาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1
โทร : 085-738-2681
นางอวยพร ทานาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1

โทร : 085-738-2681
นางวิรบูรณ์ ขันคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1
โทร : 098-747-9381
นางวิรบูรณ์ ขันคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1

โทร : 098-747-9381
นายพงศกร สิงห์สถิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1
โทร : 062-391-1614
นายพงศกร สิงห์สถิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1

โทร : 062-391-1614
นายวิลัย แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2
โทร : 096-925-2081
นายวิลัย แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2

โทร : 096-925-2081
นายทรงพล เทพคันธี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2
โทร : 098-293-3646
นายทรงพล เทพคันธี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2

โทร : 098-293-3646
นางทองคำ แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2
โทร : 089-621-2134
นางทองคำ แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2

โทร : 089-621-2134
นายสมร แพงโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2
โทร : 086-860-2380
นายสมร แพงโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2

โทร : 086-860-2380
นายราชภูมิ ภูยี่หวา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2
โทร : 091-814-9291
นายราชภูมิ ภูยี่หวา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2

โทร : 091-814-9291
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
นายคมกฤษ ภาษี
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 081-262-7272
นายคมกฤษ ภาษี
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 081-262-7272
นายทัตธยา ชนกชนีกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 081-260-5288
นายทัตธยา ชนกชนีกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 081-260-5288
นางปราณีย์ ฤาเดช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 089-2775888
นางปราณีย์ ฤาเดช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 089-2775888
นายพิบูลย์ จันทร์โคตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 084-828-3987
นายพิบูลย์ จันทร์โคตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 084-828-3987
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ระดับกลาง)
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ระดับกลาง)
โทร : 086-235-6302
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ระดับกลาง)
โทร : 061-140-0866
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ระดับกลาง)
โทร : 061-140-0866
(นางพรทิวา จันทะรังษี)
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับกลาง)
โทร : 091-065-8521
(นางพรทิวา จันทะรังษี)
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับกลาง)
โทร : 091-065-8521
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับกลาง)
โทร : 095-662-6273
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับกลาง)
โทร : 095-662-6273
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง)
โทร : 064-315-4664
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง)
โทร : 064-315-4664
(นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (ระดับต้น)
โทร : 091-867-6537
(นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (ระดับต้น)
โทร : 091-867-6537
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : โทร : 064-315-4664
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : โทร : 064-315-4664
นายมงคล กลีบมณี
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-241-2911
นายมงคล กลีบมณี
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-241-2911
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับกลาง)
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับกลาง)
(นายวิวัตร บุญชาญ)
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
(นายวิวัตร บุญชาญ)
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
(นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง)
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
(นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง)
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
นายธรรมรัตน์ หลวงโภชน์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0939804687
นายธรรมรัตน์ หลวงโภชน์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0939804687
(นายศุภเกียรติ ทศแก้ว)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
(นายศุภเกียรติ ทศแก้ว)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
(นางวัลภา พานทอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางวัลภา พานทอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายมงคล ศรีภูมิ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายมงคล ศรีภูมิ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอรงกลต แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
(นายอรงกลต แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
(นางณิฌา แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางณิฌา แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาสเยาวเรศ ไฟสน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาสเยาวเรศ ไฟสน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นางสาวมาริดา ผลจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวมาริดา ผลจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประดิษฐ์ ศรีแสงใส)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประดิษฐ์ ศรีแสงใส)
พนักงานขับรถยนต์
(นายบรรจงค์ เหล่าชัย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายบรรจงค์ เหล่าชัย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอภิรัตน์ พุฒทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอภิรัตน์ พุฒทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวอังศนา วิริวัฒน์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวอังศนา วิริวัฒน์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายณัฐพงษ์ ภาษี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายณัฐพงษ์ ภาษี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายวิพล ไชนาค)
พนักงานขับรถยนต์
(นายวิพล ไชนาค)
พนักงานขับรถยนต์
(นายชาตรี แสนหินบูรณ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชาตรี แสนหินบูรณ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธีระพงษ์ เค้ายา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธีระพงษ์ เค้ายา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชัยรัตน์ ติยะบุตร)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายชัยรัตน์ ติยะบุตร)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายภานุวัตน์ พรมเชียง)
พนักงานดับเพลิง
(นายภานุวัตน์ พรมเชียง)
พนักงานดับเพลิง
(นายพิชิตชัย อุ่นอ้วน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายพิชิตชัย อุ่นอ้วน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกรรณิการ์ จันทร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกรรณิการ์ จันทร)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสมควร ภาโสม)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสมควร ภาโสม)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายวีรชัน ไปพะนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวีรชัน ไปพะนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางพรทิวา จันทะรังษี)
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับกลาง)
(นางพรทิวา จันทะรังษี)
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับกลาง)
ตำแหน่ง (ว่าง)
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)
ตำแหน่ง (ว่าง)
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)
(นางแสงอรุณ หงษ์ทอง)
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)
(นางแสงอรุณ หงษ์ทอง)
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)
(นายมีนา อัฐนาค)
นักวิชาการพัสดุ
(นายมีนา อัฐนาค)
นักวิชาการพัสดุ
(นางฉวีวรรณ เหลืองคำ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางฉวีวรรณ เหลืองคำ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาววีนา พิลากุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาววีนา พิลากุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวจินตนา แสงโพธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวจินตนา แสงโพธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวพรนิภา จันลือชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพรนิภา จันลือชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวนิสาชล แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวนิสาชล แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายศรรักษณ์ รัตนจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายศรรักษณ์ รัตนจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับกลาง)
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับกลาง)
(นายสุรชัย แก้ววิเศษ)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ระดับต้น)
(นายสุรชัย แก้ววิเศษ)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ระดับต้น)
(นางสาวจุรีมาศ แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวจุรีมาศ แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวนุชนารถ ชัยบัณดิษฐ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวนุชนารถ ชัยบัณดิษฐ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวสุภาพร จันทร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นางสาวสุภาพร จันทร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นายอุดมศักดิ์ คึมยะราช)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอุดมศักดิ์ คึมยะราช)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสมจิตร ภูสักสาย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสมจิตร ภูสักสาย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณพงศ์ ตรงดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณพงศ์ ตรงดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอภิชาติ แต้มวงค์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายอภิชาติ แต้มวงค์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวรัตนา ศรีพลน้อย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวรัตนา ศรีพลน้อย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสังคม ลาโพธิ์ )
พนักงานขับรถขยะ
(นายสังคม ลาโพธิ์ )
พนักงานขับรถขยะ
(นายวินเตอร์ ทองบท)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวินเตอร์ ทองบท)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธงชัย ถิ่นนคร)
พนักงานขับรถขยะ
(นายธงชัย ถิ่นนคร)
พนักงานขับรถขยะ
(นายธนาชัย บุญสร้าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธนาชัย บุญสร้าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
(นายมงคล กลีบมณี)
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) รก.ผอ.กองช่าง
(นายมงคล กลีบมณี)
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) รก.ผอ.กองช่าง
(นายบวร กองพิลา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายบวร กองพิลา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายรุ่งโรจน์ โคตรวันดี)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายรุ่งโรจน์ โคตรวันดี)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นางสาวศศิธร ทองทา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวศศิธร ทองทา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายเทวา มังก้อน)
พนักงานสูบน้ำ
(นายเทวา มังก้อน)
พนักงานสูบน้ำ
(นางสาวจันทร์จิรา มาตย์เมือง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวจันทร์จิรา มาตย์เมือง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอิศราวุธ ลาโพธิ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอิศราวุธ ลาโพธิ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประสิทธิ์ สัตถาผล)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประสิทธิ์ สัตถาผล)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกกศ ศรีทาทุม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกกศ ศรีทาทุม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอุทิศ บุญพินิจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอุทิศ บุญพินิจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสถิตชัย คล่องดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสถิตชัย คล่องดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายเฉลิมศรี บุญพินิจ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเฉลิมศรี บุญพินิจ)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวบุญช่วย สังวร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวบุญช่วย สังวร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง)
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง)
(จท.วิทวัช สร้อยประดิษฐ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(จท.วิทวัช สร้อยประดิษฐ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวอุษา กุลไพศาล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวอุษา กุลไพศาล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายขจรศักดิ์ กุลไพศาล)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายขจรศักดิ์ กุลไพศาล)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวธมกร สุขรี่)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวธมกร สุขรี่)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาววรรษมล ภูดิ)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ฝ่ายสนับสนุน
(นางสาววรรษมล ภูดิ)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ฝ่ายสนับสนุน
(นางสาวจิรวดี ลาบัวใหญ่)
ครูพี่เลี้ยงด็กพิการ ฝ่ายสนับสนุน
(นางสาวจิรวดี ลาบัวใหญ่)
ครูพี่เลี้ยงด็กพิการ ฝ่ายสนับสนุน
account_box กองการศึกษา
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางนวลลออ บุญเจิม)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางนวลลออ บุญเจิม)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางพรรณี แพงโคตร)
ครู รักษาหารหัวหน้า ศพด.วัดสว่างวารี
(นางพรรณี แพงโคตร)
ครู รักษาหารหัวหน้า ศพด.วัดสว่างวารี
(นางมนัส เพชรสมบัติ)
ครู งานบริหารทั่วไป ศพด.วัดสว่างวารี
(นางมนัส เพชรสมบัติ)
ครู งานบริหารทั่วไป ศพด.วัดสว่างวารี
(นางวนิดา ทะเสนฮด)
ครู งานวิชาการ ศพด.วัดสว่างวารี
(นางวนิดา ทะเสนฮด)
ครู งานวิชาการ ศพด.วัดสว่างวารี
(นางรวิวรรณ อัฐนาค)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางรวิวรรณ อัฐนาค)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางวิริญญา คล่องดี)
ครู งานบุคลากร ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางวิริญญา คล่องดี)
ครู งานบุคลากร ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางจิรัฒฌาร์ ปุนริบูรณ์)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
(นางจิรัฒฌาร์ ปุนริบูรณ์)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
(นางปัดจี วงษ์รินยอง)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางปัดจี วงษ์รินยอง)
ครู รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางบัวผัน สายรัตน์)
ครู งานงบประมาณ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางบัวผัน สายรัตน์)
ครู งานงบประมาณ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางโสภา สอนโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางโสภา สอนโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางสาวสุนิวรรณ นาชัย)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางสาวสุนิวรรณ นาชัย)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางจีรศิริ คุณโน)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางจีรศิริ คุณโน)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางสุมารี ทองใบ)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางสุมารี ทองใบ)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางสาวชัยยา จันทร์สุพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก งานงบประมาณ ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางสาวชัยยา จันทร์สุพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก งานงบประมาณ ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางนัฐนรี อภัยโส)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร ศพด.วัดสว่างวารี
(นางนัฐนรี อภัยโส)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร ศพด.วัดสว่างวารี
(นางพัชรินทร์ สังข์วัง)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางพัชรินทร์ สังข์วัง)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(สุภาณี จันทร์พาณิชย์)
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
(สุภาณี จันทร์พาณิชย์)
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
(นางนิมิตร บุญจูง)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.บ้านหนองสิม
(นางนิมิตร บุญจูง)
ผู้ดูแลเด็ก งานวิชาการ ศพด.บ้านหนองสิม
(นางสาวอร มหาจันทร์)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.บ้านหนองสิม
(นางสาวอร มหาจันทร์)
ผู้ดูแลเด็ก งานบริหารทั่วไป ศพด.บ้านหนองสิม
(นางณัฏฐนันท์ ศรีโสภา)
ครูอัตราจ้าง งานวิชาการ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางณัฏฐนันท์ ศรีโสภา)
ครูอัตราจ้าง งานวิชาการ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางพิริยา สาริโพธ์)
ครูอัตราจ้าง งานบริหารทั่วไป รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางพิริยา สาริโพธ์)
ครูอัตราจ้าง งานบริหารทั่วไป รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวภัทรนุช จันทร์แดง)
ครูอัตราจ้าง งานบุคลากร รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวภัทรนุช จันทร์แดง)
ครูอัตราจ้าง งานบุคลากร รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวขวัญชนก วิโย)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวขวัญชนก วิโย)
ผู้ดูแลเด็ก งานบุคลากร รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวสวลี สอนโพธิ์)
ผช.จนท.การเงินและบัญชีงานงบประมาณ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวสวลี สอนโพธิ์)
ผช.จนท.การเงินและบัญชีงานงบประมาณ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นายวัชระ โภสาราด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวัชระ โภสาราด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวพิชาญชุ์ กุลนอก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพิชาญชุ์ กุลนอก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวงามจิตร ทองกันยา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวงามจิตร ทองกันยา
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายบุญสวน น้อยโสม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายบุญสวน น้อยโสม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสุวารินทร์ อินเถื่อน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสุวารินทร์ อินเถื่อน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางปารีณา จิตรจักร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางปารีณา จิตรจักร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ระดับต้น)
โทร : 091-867-6537
(นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ระดับต้น)
โทร : 091-867-6537
(นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นางพวงบุปผา ณรงยุทธ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางพวงบุปผา ณรงยุทธ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นายโกศล สอนโพธิ์)
นายช่างศิลป์
(นายโกศล สอนโพธิ์)
นายช่างศิลป์
(นางปารีณา ร่าเริงยิ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางปารีณา ร่าเริงยิ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ระดับต้น)
โทร : 091-867-6537
(นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ระดับต้น)
โทร : 091-867-6537
(นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นางพวงบุปผา ณรงยุทธ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางพวงบุปผา ณรงยุทธ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นายโกศล สอนโพธิ์)
นายช่างศิลป์
(นายโกศล สอนโพธิ์)
นายช่างศิลป์
(นางปารีณา ร่าเริงยิ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางปารีณา ร่าเริงยิ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น