เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุดใจ แสงโพธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 084-038-6425
นายน้อย ลอมไธสง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 091-050-3994
นายสุทน ไชยคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 1
โทร : 085-675-8491
นายวัสส์อนันต์ วาดเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 1
โทร : 061-579-3479
นางอวยพร ทานาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 1
โทร : 085-738-2681
นางวิรบูรณ์ ขันคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 1
โทร : 098-747-9381
นายพงศกร สิงห์สถิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 1
โทร : 062-391-1614
นายวิลัย แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 2
โทร : 096-925-2081
นายทรงพล เทพคันธี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 2
โทร : 098-293-3646
นางทองคำ แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 2
โทร : 089-621-2134
นายสมร แพงโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 2
โทร : 086-860-2380
นายราชภูมิ ภูยี่หวา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงเขต 2
โทร : 091-814-9291
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
นายคมกฤษ ภาษี
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 081-262-7272
นายทัตธยา ชนกชนีกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 081-260-5288
นางปราณีย์ ฤาเดช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 089-2775888
นายพิบูลย์ จันทร์โคตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 084-828-3987
นายวิพากษ์ สารบรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ระดับกลาง)
โทร : 086-235-6302
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 098-829-9359
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 098-829-9359
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061-140-0866
(นางพรทิวา จันทะรังษี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-065-8521
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-662-6273
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 064-315-4664
(นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง)
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 065-8854404
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
โทร : 098-829-9359
นายยุทธพงษ์ สายสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-231-6846
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับกลาง)
โทร : 0611400866
(นายวิวัตร บุญชาญ)
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
โทร : 0804128528
นายอัษฎางค์ อุ่นวิเศษ
หน.ฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-2218898
(นายศุภเกียรติ ทศแก้ว)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
โทร : 0863848575
(นายธรรมรัตน์ หลวงโภชน์)
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0939804687
(นางวัลภา พานทอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0885515509
สิบเอก เรืองฤทธิ์ แสงอาทิตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 087-0622659
(นายมงคล ศรีภูมิ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอรงกลต แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
(นางณิฌา แดวขุนทด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอังศนา วิริวัฒน์)
ผูู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวมาริดา ผลจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประดิษฐ์ ศรีแสงใส)
พนักงานขับรถยนต์
(นายบรรจงค์ เหล่าชัย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอภิรัตน์ พุฒทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายณัฐพงษ์ ภาษี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิพล ไชนาค)
พนักงานขับรถยนต์
(นายชาตรี แสนหินบูรณ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธีระพงษ์ เค้ายา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชัยรัตน์ ติยะบุตร)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายภานุวัตน์ พรมเชียง)
พนักงานดับเพลิง
(นายพิชิตชัย อุ่นอ้วน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวกรรณิการ์ จันทร)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุพัฒชัย จันทร์โคตร
คนงานทั่วไป
(นางสมควร ภาโสม)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายวีรชัน ไปพะนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวสุมลธิดา ภูมคอนสาร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
(นางพรทิวา จันทะรังษี)
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับกลาง)
โทร : 0910658521
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (ว่าง)
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)
(นางแสงอรุณ หงษ์ทอง)
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)
โทร : 0639157650
นายศรารักษ์ คูคานนอก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 095-771-7958
(นายมีนา อัฐนาค)
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 0819992465
(นางสาววีนา พิลากุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวจินตนา แสงโพธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวพรนิภา จันลือชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวนิสาชล แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายศรรักษณ์ รัตนจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับกลาง)
โทร : 0956626273
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (ว่าง)
นักบริหารงานสาธารณสุข (ระดับต้น)
(นางสาวจุรีมาศ แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวนุชนารถ ชัยบัณดิษฐ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสุภาพร สังขพันธุ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(นายสมจิตร ภูสักสาย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกฤษณพงศ์ ตรงดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอภิชาติ แต้มวงค์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวรัตนา ศรีพลน้อย)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวินเตอร์ ทองบท)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธงชัย ถิ่นนคร)
พนักงานขับรถขยะ
(นายธนาชัย บุญสร้าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบรรจง บุญกาญจน์
คนงานประจำรถขยะ
นายพระจันทร์ สัตถาผล
คนงานประจำรถขยะ
นายสังคม ลาโพธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิทยา ตรงดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายยุทธพงษ์ สายสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
โทร : 0952316846
(ว่าง)
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น)
(นายบวร กองพิลา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายรุ่งโรจน์ โคตรวันดี)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นางสาวศศิธร ทองทา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอิศราวุธ ลาโพธิ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประสิทธิ์ สัตถาผล)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายกกศ ศรีทาทุม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอุทิศ บุญพินิจ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสถิตชัย คล่องดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวบุญช่วย สังวร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวชุติมา อ่อนสีดา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปรัตถกร ร่วมธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับกลาง)
โทร : 0643154464
(จท.วิทวัช สร้อยประดิษฐ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0929611127
(นางสาวอุษา กุลไพศาล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายขจรศักดิ์ กุลไพศาล)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวธมกร สุขรี่)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาววรรษมล ภูดิ)
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ฝ่ายสนับสนุน
(นางสาวจิรวดี ลาบัวใหญ่)
ครูพี่เลี้ยงด็กพิการ ฝ่ายสนับสนุน
account_box กองการศึกษา
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
โทร : 098-829-9359
(นางนวลลออ บุญเจิม)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
โทร : 0654453898
(นางรวิวรรณ อัฐนาค)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หน.ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
โทร : 0812630065
(นางพรรณี แพงโคตร)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หน.ศพด.วัดสโมธานนิคม
โทร : 0899711678
(นางจิรัฒฌาร์ ปุนริบูรณ์)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หน.ศพด.บ้านหนองสิม
โทร : 0930864376
(นางปัดจี วงษ์รินยอง)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หน.ศพด.บ้านดงสว่าง
โทร : 0857582353
(นางบัวผัน สายรัตน์)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
โทร : 0935469484
นางสาววราภรณ์ จันทศิลป์
ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
โทร : 084-7666163
นายทวีทรัพย์ พิมพ์วิชัย
ครูผู้ช่วย รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
โทร : 095-6029966
(นางมนัส เพชรสมบัติ)
ครู ศพด.วัดสว่างวารี
โทร : 0922487650
(นางวนิดา ทะเสนฮด)
ครู ศพด.วัดสว่างวารี
โทร : 0610416635
(นางวิริญญา คล่องดี)
ครู ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
โทร : 0981682191
(นางโสภา สอนโพธิ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางสาวสุนิวรรณ นาชัย)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสโมธานนิคม
(นางจีรศิริ คุณโน)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(นางสุมารี ทองใบ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางสาวชัยยา จันทร์สุพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านดงสว่าง
(นางนัฐนรี อภัยโส)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางพัชรินทร์ สังข์วัง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดศิริมงคลวราราม
(สุภาณี จันทร์พาณิชย์)
ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
(นางนิมิตร บุญจูง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหนองสิม
นางสาวอริศรา วิชัยรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอร มหาจันทร์)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหนองสิม
(นางณัฏฐนันท์ ศรีโสภา)
ผู้ช่วยครู รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางพิริยา สาริโพธ์)
ผู้ช่วยครู รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวภัทรนุช จันทร์แดง)
ผู้ช่วยครู รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นางสาวขวัญชนก วิโย)
ผู้ช่วยครู รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
นายวัฒนา สุดา
ผู้ช่วยครู รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
นางสาวจรรยมณฑน์ วิชาโคต
ผช.จพง.การเงินและบัญชี รร.อนุบาล ทต.บึงโขงหลง
(นายวัชระ โภสาราด)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวพิชาญชุ์ กุลนอก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวงามจิตร ทองกันยา
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายบุญสวน น้อยโสม)
ภารโรง
(นางสุวารินทร์ อินเถื่อน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางปารีณา จิตรจักร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง)
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 065-8854404
(นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง)
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 065-8854404
(นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 087-9850863
(นางพวงบุปผา ณรงยุทธ)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 093-4639494
(นายโกศล สอนโพธิ์)
นายช่างศิลป์
โทร : 098-1151362
(นางปารีณา ร่าเริงยิ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวขนิษฐา ชนะเวน)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง)
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 065-8854404
(นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง)
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 065-8854404
(นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 087-9850863
(นางพวงบุปผา ณรงยุทธ)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 093-4639494
(นายโกศล สอนโพธิ์)
นายช่างศิลป์
โทร : 098-1151362
(นางปารีณา ร่าเริงยิ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวขนิษฐา ชนะเวน)
พนักงานจ้างทั่วไป


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง