เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 477
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุดใจ แสงโพธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 084-038-6425
นายสุดใจ แสงโพธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 084-038-6425
นายน้อย ลอมไธสง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 091-050-3994
นายน้อย ลอมไธสง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 091-050-3994
นายสุทน ไชยคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1
โทร : 085-675-8491
นายสุทน ไชยคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1

โทร : 085-675-8491
นายวัสส์อนันต์ วาดเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1
โทร : 061-579-3479
นายวัสส์อนันต์ วาดเสนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1

โทร : 061-579-3479
นางอวยพร ทานาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1
โทร : 085-738-2681
นางอวยพร ทานาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1

โทร : 085-738-2681
นางวิรบูรณ์ ขันคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1
โทร : 098-747-9381
นางวิรบูรณ์ ขันคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1

โทร : 098-747-9381
นายพงศกร สิงห์สถิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1
โทร : 062-391-1614
นายพงศกร สิงห์สถิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 1

โทร : 062-391-1614
นายวิลัย แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2
โทร : 096-925-2081
นายวิลัย แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2

โทร : 096-925-2081
นายทรงพล เทพคันธี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2
โทร : 098-293-3646
นายทรงพล เทพคันธี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2

โทร : 098-293-3646
นางทองคำ แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2
โทร : 089-621-2134
นางทองคำ แสงโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2

โทร : 089-621-2134
นายสมร แพงโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2
โทร : 086-860-2380
นายสมร แพงโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2

โทร : 086-860-2380
นายราชภูมิ ภูยี่หวา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2
โทร : 091-814-9291
นายราชภูมิ ภูยี่หวา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เขต 2

โทร : 091-814-9291
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น