messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองคลัง
(นางพรทิวา จันทะรังษี)
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับกลาง)
โทร : 0910658521
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (ว่าง)
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)
(นางแสงอรุณ หงษ์ทอง)
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)
โทร : 0639157650

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายมีนา อัฐนาค)
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 0819992465
(นางสาววีนา พิลากุล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวจินตนา แสงโพธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวพรนิภา จันลือชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวนิสาชล แพงโคตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายศรรักษณ์ รัตนจันทร์)
พนักงานจ้างทั่วไป

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง