messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 098-829-9359
(นายนาวิน เหมันต์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061-140-0866
(นางพรทิวา จันทะรังษี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-065-8521
(นายประเนตร พระสว่าง)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-662-6273
(นางรัชนี ไตรพันธ์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 064-315-4664
(นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง)
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 065-8854404
นายสุภรักษ์ คำสงค์
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองการศึกษา
โทร : 098-829-9359
นายยุทธพงษ์ สายสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-231-6846

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง