เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file คู่มือเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการสนัสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file คู่มือรอ้งเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโบงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท.โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงินการบัญชี และการพัสดุ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file คู่มือ คำอธิบายการกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกคนองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file คู่มือ การจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและคำชมเชย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง