messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 15
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 15
คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 12
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 7
คู่มือประชาชน การขออนุญาตแจ้งการดัดแปลงอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 9
คู่มือประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 8
คู่มือประชาชน การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 7
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 8
คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 10
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 9
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 8
คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 8
โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : งานธุรการ | เปิดอ่าน : 33
โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1332
โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
โครงการปรับปรุงลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง