messager

 

  

 

เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...... poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ...... poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...... poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศ ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ........ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศ ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. ....... poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ........ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
ประกาศ ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
ประกาศ ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
ประกาศ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง