ชื่อเรื่อง : จ้างค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเข้าเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง