ชื่อเรื่อง : จ้างค่าจ้างเหมาค่าซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3320 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง