ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง