ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ซ่อมแซมหลังคา,ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง