ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์เทศกิจ หมายเลขทะเบียน บก 2998 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง