ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปูกระเบื้อง ขนาด 0.40X0.40 เมตรไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง