ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงแยกขยะตลาดสดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง