ชื่อเรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ..............
รายละเอียด : เนื่องจากการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ............ อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตราเทศบัญญัติฯดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเห็นของประชาชนผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ชื่อไฟล์ : VcmkUbjWed43936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้