ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565
รายละเอียด : อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง มาตรา 46 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการผ่อนชำระชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจึงขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : sKZFmJUTue21712.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้