ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จำนวน 3 จุด (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขงหลงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง