ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง(ถนนสายหลัก รพ.สต.โพธิ์หมากแข้ง) เสริมผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.70 เมตร ยาว 185 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,060.20 ตารางเมตร(ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-7-201) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง