เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ sentiment_very_satisfied สำรวจความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
camera_alt ภาพกิจกรรม อบรม/ประชุม
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาเช่าห้องแถว -คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เช่าห้องแถว -อัตราค่าเช่า หลักเกณฑ์และการต่อสัญญา -กำหนดค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะทำงานรับการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีท่านนายอำเภอบึงโขงหลง ท้องถิ่นอำเภอบึงโขงหลง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน...
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ชั้น 2
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน การต่อสัญญาเช่าห้องแถวตลาดสดเทศบาลฯ การขอยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน...
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 6
วันพุธที่ 11 มี.ค. 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนิน "โครงการชาวบึงโขงหลงรวมใจเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)"
วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผอ.กอง และ หน.ฝ่าย ประชุมหารือการจัดทำหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ และการรับมือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)


× เทศบาลตำบลบึงโขงหลง