เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 481
camera_alt ภาพกิจกรรม อบรม/ประชุม
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาเช่าห้องแถว -คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เช่าห้องแถว -อัตราค่าเช่า หลักเกณฑ์และการต่อสัญญา -กำหนดค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า
ผู้โพส : admin
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะทำงานรับการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีท่านนายอำเภอบึงโขงหลง ท้องถิ่นอำเภอบึงโขงหลง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน รพ.สต. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้โพส : admin
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ชั้น 2
ผู้โพส : admin
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน การต่อสัญญาเช่าห้องแถวตลาดสดเทศบาลฯ การขอยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน การกำหนดค่าเช่ารายปี อื่นๆ
ผู้โพส : admin
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ผู้โพส : admin
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่
ผู้โพส : admin
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ผู้โพส : admin
วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 6
ผู้โพส : admin
วันพุธที่ 11 มี.ค. 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนิน "โครงการชาวบึงโขงหลงรวมใจเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)"
ผู้โพส : admin
วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผอ.กอง และ หน.ฝ่าย ประชุมหารือการจัดทำหน้ากากอนามัย ทำเจลล้างมือ และการรับมือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น