เทศบาลตำบล

บึงโขงหลง

อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 

 
image สถานที่ท่องเที่ยว folder แบบฟอร์มต่าง ๆ language ร้องเรียนออนไลน์ sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข้อมูลเทศบาล
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
place แผนที่เขตเทศบาล
image ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
verified_user อำนาจหน้าที่เทศบาล
public ระเบียบข้อกฎหมายท้องถิ่น
verified_user อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
folder นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
apps โครงสร้างบุคลากร/วิสัยทัศน์/หน้าที่รับผิดชอบ
view_list โครงสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
group ข้อมูลบุคลากร
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
account_box สำนักปลัดเทศบาล
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box กองการศึกษา
account_box กองสวัสดิการสังคม
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
info ติดต่อหน่วยงาน
thumb_up Facebook**
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 461
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน
insert_drive_file แผ่นพับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนนของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและนายกเทฒนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file คำสั่งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ( 28 มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file คำสั่งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ที่ 001/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลงและนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น" poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารเทศบาล
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
ร.ต.ท. วสันต์ ชัยลา
นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง
โทร : 085-738-6426
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
(นายวิพากษ์ สารบรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
โทร : 086-235-6302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น